Studnia 04

Z jakich materiałów buduje się studnie?

Na terenach, gdzie nie ma możliwości korzystania z wodociągów, jedynym rozwiązaniem pozostaje wykonanie odpowiedniej studni. Dla zagwarantowania sobie dostępu do wody o właściwej jakości na ogół potrzebne będzie wybudowanie studni głębinowej. Pozwala to na czerpanie wody ze znacznej głębokości, a także na pozyskiwanie jej większej ilości niż z tradycyjnej studni kopanej. Przekonajmy się, w jaki sposób są zbudowane studnie głębinowe i sprawdźmy, jakie materiały są używane przy ich wierceniu.

 

Jak powstaje studnia głębinowa?

Studnia głębinowa jest wiercona w podłożu przy wykorzystaniu odpowiedniej wiertnicy. Wykonuje ona otwór sięgający aż do warstwy wodonośnej, w którym następnie osadzane są rury. W zależności od sytuacji studnia może być budowana z rurą osłonową albo bez niej. Zadaniem rury osłonowej jest zabezpieczanie rury filtracyjnej oraz zamontowanej w studni pompy i rurociągu doprowadzającego wodę na powierzchnię. Możliwa jest także budowa studni wykonanej wyłącznie z rury filtracyjnej, w takim przypadku pompa jest umieszczana zwykle na zewnątrz lub w zagłębionym w gruncie tradycyjnym kręgu albo studzience z tworzywa. Rura osłonowa zabezpiecza rurę filtracyjną przed przesiąkaniem zanieczyszczonych wód gruntowych i wymaga zamknięcia specjalną substancją uszczelniającą. Dla zagwarantowania wydajnej pracy rury filtracyjnej przestrzeń wokół niej wypełnia się na ogół żwirem, co ułatwia dopływ wody.

 

Z jakich materiałów zrobione są używane elementy?

Rury wykorzystywane do budowy studni głębinowych muszą mieć dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną wydawane przez Państwowy Zakład Higieny. Najczęściej stosuje się rury z tworzywa sztucznego PVC. Powinny one być wykonywane według obowiązujących norm tj. PN-G-02323: 2011 – „Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieklasyfikowanego poli(chlorku winylu). Wymagania”. Potwierdzeniem, że wyrób odpowiada wymogom, jest wystawiona przez producenta deklaracja zgodności. Odpowiedni atest PZH musi mieć także żwir używany do obsypywania rur filtracyjnych.