Odwiert

Wykop studni głębinowej, a przepisy i pozwolenia

Dostęp do wody jest niezbędny zarówno w przypadku domu mieszkalnego, jak i gospodarstwa rolnego czy firmy. W miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z sieci wodociągowej, jedynym rozwiązaniem będzie podjęcie decyzji o budowie studni głębinowej. Przekonajmy się, jakie wiążą się z tym regulacje i obostrzenia.

 

Studnia bez pozwolenia

Formalności związane z budową studni zależą od głębokości, z jakiej będzie pobierana woda oraz jej ilości. W przypadku, gdy studnia głębinowa nie będzie sięgała dalej niż na 30 m, a pobór z niej będzie mniejszy niż 5000 litrów na dobę, studnia może zostać przygotowana bez konieczności dokonywania zgłoszenia czy występowania o pozwolenie na budowę. Nie wymaga to także dokumentacji przygotowywanej na podstawie Prawa wodnego. Nie oznacza to jednak, że studnia może się znaleźć w dowolnym miejscu. Poza uwzględnieniem najkorzystniejszej lokalizacji z uwagi na rozkład warstw wodonośnych studnia musi się też znaleźć przynajmniej 5 m od granicy działki, o ile nie zaopatruje ona obu nieruchomości. Należy też zachować odstęp 15 m od szamba i budynków oraz 30 m od drenażu rozsączającego.

 

Studnia z pozwoleniem wodnoprawnym

W przypadku poboru przekraczającego 5 m3 lub głębokości poniżej 30 m do budowy studni konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. Wiąże się to z koniecznością przygotowania tzw. operatu wodnoprawnego. Jest to dokumentacja, która pozwala na dokonanie oceny inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko oraz wpływu, jaki wywrze ona na stosunki wodne na danym terenie. W operacie musi się znaleźć część opisowa, która przedstawi cel i zakres wykorzystania wody oraz określi znaczenie studni dla wód powierzchniowych i podziemnych, a także część graficzna z mapkami i rysunkami okazującymi jej lokalizację. Sporządzony operat wodnoprawny powinien zostać złożony w nadzorze wodnym. Konieczność przedstawienia dokumentacji łączy się z opłatami za wydanie pozwolenia oraz wynagrodzeniem osoby, która ją wykona. Studnię bez pozwolenia można zalegalizować, jednak jest to droższe.